Отнемат разрешителното за поддържане проводимостта на речното легло на река Марица

111
blank
Снимка: Министерство на околната среда и водите

Това се прави с решение на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР). Постъпили са множество сигнали от граждани и неправителствени организации относно изземването в посочения участък. Констатирани са редица нарушения след направени проверки

Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) издаде решение, с което се отнема разрешителното за поддържане проводимостта на речното легло на река Марица чрез изземване на наносни отложения в землището на с. Ягодово, общ. Марица.Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Разрешителното е издадено на 12.04.2019 г. и срокът на действие е последно продължен през м. декември 2021 г. За периода януари – юни 2022 г. са постъпили множество сигнали от граждани и неправителствени организации относно изземването в посочения участък и след извършени проверки БД ИБР констатира редица нарушения на условията на разрешителното – липса на уведомяване на контролния орган за началото на изземването, неизграждане на трайна опорна и работна геодезична мрежа, работа извън позволения участък, неизвършване на ежемесечни замервания за реализираната дейност и т.н. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 3 наказателни постановления, едно от което е влязло в законна сила.

БД ИБР е разпоредила и предварително изпълнение на издаденото решение с цел опазване на леглото на река Марица и свързаните водни и сухоземни екосистеми. Решението и разпореждането подлежат на обжалване пред Административен съд – Пловдив и Върховен административен съд.

Изземването на наносни отложения от леглата на реките е дейност, която може да доведе до множество негативни процеси, когато не се изпълнява при строго спазване на екологичното законодателство, включително ерозия на бреговете, промяна на дънния профил на речните участъци, унищожаване на хабитати на защитени видове и осушаване на крайречни земеделски земи.