Безработните намаляват, 18% търсят първа работа

27

Безработицата се понижава, а 18 на сто от безработните търсят първата си работа. Това показват данните на НСИ за икономическата активност на населението, пише БТВ.

За първите 3 месеца на годината безработните лица са 229 хил., а сравнено с третото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 50,3 хил.

От всички безработни 14,2% са с висше образование, 50,3% – със средно, и 35,5% – с основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2016 г. продължително безработни (от една или повече години) са 142,4 хил., или 62,2% от всички безработни лица. От общия брой на безработните лица 41 хиляди, или 18%, търсят първа работа.

Данните показват, че икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 г. са 1 437,7 хил., или 30,9% от населението в същата възрастова група. От тях 157,6 хиляди, или 11%, са обезкуражени лица, като техният брой остава същият както през третото тримесечие на 2015 година.

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 052,7 хил. най-много от тях работят в работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 939,1 хиляди. В индустрията са заети 893,5 хил. души, а в селското, горското и рибното стопанство – 220,1 хиляди.