22 на сто от българите са под прага на бедността

50

През 2015 г. линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. средно месечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 585.8 хил. души, или 22 на сто от населението на страната, съобщи Националният статически институт, цитирани от Novini.bg.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 0.6 на сто, а относителният дял на бедното население нараства с 0.2 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от националната статистика.

Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.0 до 28.4 на сто, или с 6.4 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.9 на сто, или с 20.9 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (53.3 на сто за 2015 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 5.1 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2015 г. делът на бедните сред заетите лица намалява спрямо предходната година с 1.5 процентни пункта до 7.7 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.

Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 1.1 процентни пункта по-нисък от този при мъжете. Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование – 57.9 на сто.

С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява около 2 пъти за хората с основно образование и над 8 пъти за тези със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е 2.1 на сто. Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца.

Най-висок е относителният дял на бедните сред хората от ромската етническа група – 67.2 на сто, а най-нисък сред хората от българската етническа група – 15.2 на сто. През 2015 г. 25.4 на сто от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 6.3 процентни пункта по-малко спрямо 2014 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 15.0 процентни пункта.