АБВ и партията на Путин подписаха декларация за сътрудничество

36

Партията на руския президент Владимир Путин „Единна Русия“ и АБВ подписаха съвместна декларация за взаимодействие. Лидерът на АБВ беше на посещение в Москва по повод ХV-ия конгрес на партията на Путин.

В Декларацията се посочва, че основа за нейното подписване е стремежът за създаване на благоприятна политическа и обществена среда за подкрепа на усилията за укрепване на мира в Европа и света, както и интересите на народите на България и Русия.

Страните по Декларацията се ангажират да полагат всички усилия за насърчаване на процеса на разведряване и укрепване на диалога и доверието, на общоевропейската и регионалната сигурност в Югоизточна Европа, при пълно зачитане на генералната външнополитическа ориентация на България като държава-членка на ЕС и НАТО.

Съгласно Декларацията страните ще работят активно и ще оказват съдействие за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между България и Руската федерация на взаимно изгодна основа, особено в икономическата сфера, в областта на енергийната политика и подобряване на предприемаческия климат между двете страни. Особено внимание ще бъде поставено върху съхраняването и развитието на духовните ценности и опазването на паметниците на духовното и културно-историческо наследство. Развитието на междупартийните връзки и конкретните форми на сътрудничество ще се уточняват в съвместни двугодишни планове.

От българска страна съвместната Декларация е подписана от Румен Петков, зам.-председател на АБВ, а от руска – от С.В.Железняк, зам.секретар на Генералния съвет на Всеруска политическа партия “Единна Русия”.
ДЕКЛАРАЦИЯ на Политическа партия „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ и Всеруска политическа партия „ЕДИННА РУСИЯ“

Политическа партия „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ и Всеруска политическа партия „ЕДИННА РУСИЯ“, наричани по-долу „Страните“:
– като изхождат от разбирането за международна сигурност като единно пространство на диалог и сътрудничество за укрепване на стабилността и на споделена отговорност и общи виждания за съхраняване и развитие на съвременната цивилизация;
– като подчертават необходимостта от изключване на войната и насилието от арсенала на международната общност и активизиране на усилията за укрепване на мира и сигурността в Европа и света;
– като уважават интересите на народите на България и Русия;
– като потвърждават двустранния интерес от укрепване на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа и Черноморския регион;
– като отчитат особената важност на активните и взаимно изгодни отношения между страните от региона, с акцент върху търговско-икономическата сфера и енергийната сигурност;
– като се стремят към създаване на благоприятна политическа и обществена среда в изпълнение на горните цели и предотвратяване на разделението между народите, враждебната пропаганда и настроения против една или друга държава или народ;
– като следват традициите на партньорство и сътрудничество между Република България и Руската Федерация, а така също като се ръководят от стремежа към укрепване на добросъседските отношения и дружбата между двете държави и техните народи, към разширяване и задълбочаване на всестранното сътрудничество между Република България и Руската Федерация;
– като отчитат значението на човешкия фактор в международните отношения, както и тесните връзки на българското и руското гражданско общество, които са надеждна основа за укрепването на двустранните българо-руски отношения; като съзнават също ролята и значението на нашите страни и народи в историческото, културно, социално, правно и икономическо пространство на Европа;
– като изхождат от това, че междупартийните отношения са важен фактор в българо-руските отношения и като чувстват необходимостта от участие в тяхното всестранно развитие въз основа на принципите на независимостта, самостоятелността, взаимното уважение, ненамесата в работите на другата Страна, равноправието и партньорството;
– като изхождат също от това, че междупартийните отношения са важна част от отношенията между представителите на гражданското общество на страните, в които тези партии са представени;
– като се ръководят от общите духовни, исторически и културни ценности, както и от традициите на дружба между народите на Република България и Руската Федерация;
– като се придържат към политически курс, насочен към перспективата за по-нататъшно всестранно развитие на равноправното партньорство между Република България и Руската Федерация;
подписаха съвместна Декларация:
Страните подкрепят и възнамеряват да полагат всички усилия за сваляне на международното напрежение, насърчаване на процеса на разведряване, укрепване на диалога и доверието, на общоевропейската и регионалната сигурност в Югоизточна Европа.
Българската Страна възприема Русия за един от решаващите фактори в международната система за сигурност и важен участник в борбата на международната общност с новите заплахи и предизвикателства, против настъплението на радикалния ислям и международния тероризъм, в регулирането на кризи и конфликти в света, за неразпространение на оръжия за масово поразяване, в гарантирането на енергийната сигурност и др.
Руската страна се отнася с разбиране къмгенералнатавъншнополитическаориентация на България като държава-членка на ЕС и НАТО, при която българската Страна ще съдейства за развитие на стратегическо партньорство с Руската Федерация.
Страните потвърждават намерението си да работят за намиране на общи подходи за укрепване на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа и Черноморския регион по пътя на диалога и преговорите.
Страните потвърждават намерението си да прилагат съвместни усилия за укрепване на политическия диалог и отношенията на партньорство и равноправно сътрудничество между България и Русия във всички области на общ интерес и издигането им на качествено ново равнище.
Страните подкрепят и са готови да оказват съдействие за по-нататъшното развитие на сътрудничеството между Република България и Руската Федерация в икономическата сфера, в това число чрез развитие на съответни информационно-обществени проекти, насочени към подобряване на предприемаческия климат между двете страни.
Страните подчертават приоритета на енергийната политика, целяща осигуряването на стабилни доставки на прогресивни и екологично чисти, икономични енергоресурси и, в частност, на нейното регионално измерение като част от общоевропейското енергийно пространство.
Страните подкрепят позицията на българската Страна, насочена към излизане на Република България от режима на санкции против Русия и сваляне на ограничителните мерки от страна на Руската Федерация, които противоречат на българо-руските добросъседски отношения и националните интереси на двете страни.
Страните възнамеряват да провеждат политика, насочена към подпомагане, съответно, на българската и на руската национална диаспора на територията на двете страни, да съдействат за внасянето на предложения по това направление в дневния ред на междудържавните отношения.
Страните възнамеряват да оказват съдействие за съхраняване и развитие на духовните, общочовешките и семейните ценности, опазване на християнските светини – паметници на духовното и културно-историческо наследство на световната цивилизация, укрепване на ролята на традиционните църковни институции.
Страните ще развиват междупартийни връзки на всички равнища, чрез провеждането на редовни консултации, размяна на делегации, съвместни прояви, в това число между своите регионални, младежки и женски организации, парламентарни групи, граждански структури и др.
Конкретните форми на сътрудничество ще се уточняват в работни планове, сключвани за срок от две години.
Меморандумът е съставен в 2 (два) екземпляра, на български и руски език
За Политическа партия
„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“
Заместник-председател
Румен Петков
––––––––––––
За Всеруска политическа партия
„ЕДИННА РУСИЯ“
Заместник-секретар на Генералния Съвет
С.В. ЖЕЛЕЗНЯК