За първи път в България: Внедриха система за „зелена“ енергия и „умни“ комунални услуги в детска ясла

blank

Столична община е първата община в България, която ще си произвежда “зелена” електроенергия за собствени нужди на покрива на детска градина и ще управлява енергийните си разходи чрез “умни” комунални услуги

В контекста на зелената сделка става все по-актуално общините в България, съвместно с бизнеса, да търсят и прилагат нови и иновативни за страната ни методи за енергийно спестяване в техните сгради.

Покривните фотоволтаични инсталации или така наречените Solar Rooftop централи в обществените сгради отдавна са утвърдена практика в повечето европейски страни, но за жалост за нас те все още са новост. Отдавна е доказано, че децентрализираното производство на електроенергия, локално на мястото на потребление, не само спестява енергия от мрежата, но пести на общините пари от такси за добив и пренос. Няма да е пресилено да се каже, че това е най-прекият път за декарбонизация на общините и създаването на една по-чиста среда за живеене на техните граждани.

В същото време, общините в България все по-ясно осъзнават и необходимостта от по-стриктно управление на енергийните разходи чрез енергиен мониторинг в реално време. Само чрез управление на комуналните услуги в реално време те могат да се превърнат постепенно от пасивни консуматори на енергия в активни енергийни потребители стопанисващи автономни и устойчиви сгради.

В тази връзка, Столична община стартира първия за страната проект за собствено производство на „зелена“ електроенергия от слънцето в най-голямата столичната детска градина ДГ 76 „Сърничка“ в жк Младост IV, гр. София. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и включва два етапа: производство на „зелена“ енергия за собствено потребление и дистанционен енергиен мониторинг, т.н. „умни“ комунални услуги.

Проектът се изпълнява от Енергомонитор България в сътрудничество с ЧЕЗ електро, които се планира да верифицират постигнатите енергийни спестявания с помощта на специализирана методика за оценка. След верификацията се очаква общината да се сдобие и с Удостоверение за енергийно спестяване от Агенцията за устойчиво енергийно спестяване (АУЕР).

„Проектът е пилотен и цели да покаже как детските градини могат сами едновременно да произвеждат екологично чиста енергия, т. нар. „зелена“ енергия от слънцето, за да задоволяват собствените си нужди и чрез енергийния мониторинг в реално време ръководството да може да контролира както разходите си за електроенергия и вода, така и производството на електроенергия в детската градина дистанционно“, каза за „Нова Вест“ инж. Ренета Борисова управител на Енергомонитор България.

„От предварителния анализ, който направихме, установихме, че основен консуматор на електроенергия в детската градина е кухнята, където ежедневно се приготвя храната за всички деца, т.е. за около 20 групи деца. С новата фотоволтаична система с 13 kWp (киловат пика) инсталирана мощност детската градина ще може да си произвежда по екологичен начин до 30% от необходимата електроенергия, с което ще спестява ежегодно до 15 хиляди киловатчаса електроенергия годишно в продължение на повече от 20 години, през целия жизнен цикъл на централата. Очаква се инвестицията да се изплати за около 8 години, след което произведената енергия от детската градина ще бъде напълно безплатна. Очакваното намаляване на емисиите въглероден диоксид (СО2) възлиза на 11,97 тона годишно“, споделя още инж. Борисова.

Интелигентната система за мониторинг на комуналните услуги или така наречените „Умни“ комунални услуги включва измерване и визуализация на потреблението на електроенергия в реално време на всяка от двете сгради на детската градина, измерване на производството на ел. енергия от фотоволтаика в реално време, измерване на водата във всяка от двете сгради, измерване и управление на консумацията на съдомиялни, климатици, ел. печки и др. ел. уреди с помощта на т.н. „умни“ контакти.

blank

„Умните“ комунални услуги включват в себе си софтуерна (интерфейс) и хардуерна част. Софтуерната част представлява web базиран интерфейс, достъпът до който се осъществява от всяко устройство снабдено с интернет – компютър, лаптоп, таблет или смартфон през браузър. Предаването на данните се осъществява в реално време 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Измерените данни се визуализират в ясен и разбираем графичен и табличен вид. Те са напълно защитени (криптирани) и се съхраняват в облак с цел последващ експорт и анализ. Хардуерната част се състои от основна част – Базова станция (Gateway), сензори и предаватели (трансмитери). Връзката между сензорите и базовата станция е безжична и се осъществява посредством радиочестотен сигнал 433 MHz.

Ежеседмично, по напълно автоматизиран начин, системата ще изпраща доклади по имейл за електропотреблението от двете сгради на детската градина.