Откриха огромни нарушения в управлението на учебната база на АДФИ в к.к. Албена

107
blank
Кадър: Facebook

Сериозни нарушения в управлението на учебната база на АДФИ в к.к. Албена констатира одитът, назначен от министър Василев 

Необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването,  занижена обща наемна цена, надвишаване 3,34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата – това са основните констатации от извънредния одитен  ангажимент на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), разпореден със заповед от министър Асен Василев на 16 юни 2021 г. и извършен от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ. 

Одитният ангажимент обхвана финансово-стопанската дейност на АДФИ, свързана с управлението на имот – частна държавна собственост, представляващ учебна база – почивен център на АДФИ в курортен комплекс Албена, както и сключения на 07.04.2021 г. договор за отдаването й под наем на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“ (АЕФКБ), стартираните обществени поръчки, сключените договори и извършените разходи за ремонт и обзавеждане на учебната база за периода 01.01.2020 г. – 28.05.2021 година.

Окончателният доклад разкрива, че общият размер на разходите за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на учебната база в к.к. Албена, извършени от АДФИ по сключени договори и издадени фактури за периода 01.01.2020 г. – 28.05.2021 г., възлиза на 200 767,01 лв. без ДДС, от които 98,14 % или 197 043,01 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемане на базата от АЕФКБ (с писмо от 15.09.2020 г.) и при изразено принципно съгласие за нейното отдаване от страна на АДФИ (с писмо от дата 24.09.2020 г.). Те съставляват 96,95 % от очаквания приход от наем за целия 10–годишен период на действие на договора с АЕФКБ.

Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения договор за отдаване на учебната база в к.к. Албена под наем, при определената в него наемна цена. Инвестициите в базата, извършени от АДФИ след 15.09.2020 г., са създали икономически потенциал за бъдещия наемател, без да са довели до формиране на наемна цена, осигуряваща необходимата норма на възвращаемост на вложените средства и предоставените ресурси от страна на агенцията.

Съгласно одитния доклад,  два от критериите за подбор, заложени в обявлението и документацията на стартираната от АДФИ обществената поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в къщи № 1, №2 и №3, бивш магазин и склад в почивна база на Агенция за държавна финансова инспекция в курортен комплекс Албена, община Балчик, област Добрич“, би могло да се счетат за немотивирано завишени и необосновано ограничаващи участието на заинтересовани лица в процедурата, в несъответствие на чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Наред с това, в доклада са констатирани пропуски в дейността на комисията, определена от възложителя да разгледа, оцени и класира получените оферти. Участник в процедурата е отстранен на формално основание, като комисията не е приела представената в ЕЕДОП информация за три имена и ЕГН на лицата, които ще изпълняват поръчката за списък от лицата по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Същевременно участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, не е представил изисканата от комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, справка за декларирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Допълнително представените документи – отчети за приходите и разходите на участника, доказват годишен общ оборот по смисъла на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. В одитния доклад е посочено, че за комисията е било налице основание за неговото отстраняване, съгласно чл. 107, т. 1 от ЗОП. Изразено е одиторско мнение за наличие на индикации за неравноправно третиране на участниците в процедурата при извършената преценка на комисията относно основанията за отстраняване. Това становище в последствие е потвърдено и от факта, че с Решение № 718/15.07.2021 г. на КЗК е отменено като незаконосъобразно Решение № 6445929/28.05.2021 г. на главния секретар на АДФИ. На Агенцията е възложено да заплати разноски в общ размер на 1 850 лева. 

В одитния доклад е изразено мнение, че констатираните в рамките на изпълнението на ангажимента несъответствия са индикатор за недостатъчна ефективност на системата за вътрешен контрол в АДФИ и от страна на ръководството на Агенцията следва да се положат усилия за подобряване на контролната среда, управлението на риска и контролните дейности, в т.ч. предварителния контрол за законосъобразност при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

За горните несъответствия ще бъдат взети съответните управленски решения.