В КК Боровец ще се проведе обучение за служителите от специализираните звена на АУЕР

blank
Снимка: Обединение „Образователен консорциум“- гр. Варна, изпълнител по Договор №РД 05-02-31/23.07.2020 г. с възложител Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), ще организира и проведе второ обучение за служителите от специализираните звена на АУЕР през месец май 2021 г. в КК Боровец, след като първото приключи успешно през септември 2020 г.

blank

Обединение „Образователен консорциум“- гр. Варна, изпълнител по Договор №РД 05-02-30/23.07.2020 г. с възложител Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), ще организира и проведе второ обучение за служителите от специализираните звена на АУЕР през месец май 2021 г.  в КК Боровец, след като първото приключи успешно през септември 2020 г.

Темата на обучението е „Подпомагане на индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници (ЕВИ), във връзка с организирането на изпълнение на дейности и мерки включени в Националните планове за действие по ЕЕ и ЕВИ“. Дейността се изпълнява в рамките на проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.

Целта на обучението е повишаване квалификацията на служителите от специализираните звена на АУЕР за подпомагане на индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници (ЕВИ), във връзка с организирането на изпълнение на дейности и мерки включени в Националните планове за действие по ЕЕ и ЕВИ.

Основни аспекти на обучението са:

  • Дейности в националните планове за действие по ЕЕ и ЕВИ;
  • Строителни и инсталационни нормативи и практики в областта на ЕЕ и ВЕИ;
  • Хоризонтални мерки за енергийна ефективност;
  • Утвърдени в практиката мерки и технологии в областта на ЕЕ и ЕВИ за приложение в промишлени сгради;
  • Утвърдени в практиката мерки и технологии в областта на ЕЕ и ЕВИ за приложение в предприятията;
  • Икономически анализ на мерки за енергийна ефективност и ЕВИ в сгради и предприятия;

Обучението ще бъде тридневно (26 – 28.05.2021 г.) и ще бъде проведено от екип от висококвалифицирани лектори под формата на семинар. 

—————————————— www.eufunds.bg ———————————-———————————

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.