Краят на работната седмица ще е отвратителен за 6 зодии

18
blank

Краят на работната седмица ще е отвратителна за 6 зодии, съобщава Блиц. Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, а Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­дат сюр­при­зи­ра­ни с неп­рия­тни но­ви­ни, кои­то зас­ягат из­ма­ми с па­ри. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН
Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В служ­ба­та и в биз­не­са се оче­рта­ват ядо­ве и в някои слу­чаи мо­же да пре­тър­пи­те не­що във ваш ущърб. Па­зе­те се от спо­ро­ве и кон­ку­рен­ти на ра­бот­но­то място. Не пре­неб­рег­вай­те въз­мож­нос­ти­те на дру­ги­те.

ТЕЛЕЦ
Денят се свър­зва с мно­го ра­бо­та, мал­ко пе­чал­би. Някои биз­нес­ме­ни до­ри са зас­тра­ше­ни от краж­би и фи­нан­со­ви злоу­пот­ре­би. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те, въз­мож­но е да ви из­мамят. Ако ви ин­те­ре­су­ва те­ма­та лю­бов, в та­зи об­ласт е къс­ме­тът ви. Ще се рад­ва­те на прия­тни емо­ции.

БЛИЗНАЦИ
Из­пък­ват неп­рия­тнос­ти за Близ­на­ци­те в лич­ния им жи­вот, из­бягвай­те об­съж­да­ния, спо­ро­ве, раз­пра­вии и кон­флик­ти вкъ­щи. В то­ва от­но­ше­ние денят е мно­го на­то­ва­рен и мо­же до­ри да си нав­ре­ди­те здра­вос­лов­но. Някои ще прек­ратят дъл­го­го­диш­на връз­ка по­ра­ди ле­ко­мис­лие от тяхна стра­на.

РАК
За вас пе­тък се свър­зва с кав­ги, неп­рия­тнос­ти, спън­ки, въоб­ще проб­ле­ми с де­ца­та или в лю­бов­ния ви жи­вот. Не се опи­твай­те със си­ла да се справ­яте или из­кус­тве­но да ус­кор­ява­те раз­воя на съ­би­тия­та. Някои биз­нес­ме­ни са зас­тра­ше­ни от из­ма­ми. От­ло­же­те важ­ни­те де­ла за друг ден.

ЛЪВ
Пе­тък мо­же да сблъс­ка Лъ­во­ве­те със слу­жеб­ни ядо­ве, но е важ­но да се аб­стра­хи­ра­те. По-съ­щес­тве­но е, че ви се пред­ла­га не­що из­год­но и ви пред­стои да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние за бъ­дещ прос­пе­ри­тет. Не се ко­ле­бай­те, няма да сгре­ши­те в из­бо­ра си. За някои денят оп­ре­деля пред­стоя­що за­ми­на­ва­не.

ДЕВА
За Де­ви­те се оче­рта­ва нап­рег­нат ден от глед­на точ­ка на ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти. Кон­так­ти­те със ста­ри прия­те­ли мо­же да ви смутят с лю­бов­ни на­ме­ци. Ако съу­мее­те да се въз­пол­зва­те от фак­та, ще раз­ре­ши­те де­ло­ви проб­лем. Опи­тай­те се да тран­сфор­ми­ра­те връз­ка­та в де­ло­во сът­руд­ни­чес­тво.

ВЕЗНИ
Мно­зи­на ще бъ­дат още­те­ни ма­те­риал­но в пе­тък, някои ще бъ­дат из­ма­ме­ни и ра­зо­ча­ро­ва­ни в лю­бов­та. Денят е нап­рег­нат, мис­ле­те за се­бе си. В про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла има на ко­го да се оп­ре­те и до­ри мо­же да бъ­де­те из­не­на­да­ни от прия­тел­ска от­зив­чи­вост на чо­век, на ко­го­то не сте раз­чи­та­ли.

СКОРПИОН
В пе­тък не се чувс­тва­те осо­бе­но ком­фор­тно, но сре­щи­те и кон­так­ти­те ви ве­роя­тно ще за­до­волят ин­те­ре­си­те ви, ще по­добрят нас­трое­ние­то ви. Някои се чувс­тват ог­ра­бе­ни от брач­ния парт­ньор. Днес съ­щес­тву­ват ус­ло­вия за флир­то­ве и лю­бов, та­ка ще ту­ши­ра­те вът­реш­ния си не­га­ти­ви­зъм.

СТРЕЛЕЦ
Денят вне­зап­но мо­же да про­ме­ни хар­мо­нич­но­то ви нас­трое­ние в аг­ре­сив­но. Не вли­зай­те в кон­флик­ти. Кон­так­ти­те ви с биз­нес съд­руж­ни­ци мо­же да ви ядо­сат по­ра­ди опи­ти­те за из­ма­ма. Ов­ла­дей­те тем­пе­ра­мен­та си, прия­тел от до­ма ви ще ви на­со­чи пра­вил­но. Пред вас стои про­фе­сио­на­лен из­бор, от който зависи бъдещият ви просперитет.

КОЗИРОГ
Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­дат сюр­при­зи­ра­ни с неп­рия­тни но­ви­ни, кои­то зас­ягат из­ма­ми с па­ри. Без­по­кой­ство­то ви е за­си­ле­но, но с бди­тел­ност и про­зор­ли­вост мо­же би ще съу­мее­те да се спра­ви­те със си­туа­ция­та. Ще по­лу­чи­те и по­мощ от стар прия­тел или род­ни­на, прие­ме­те я. Няма да има­те друг шанс. Здравословното състояние на мнозина не е добро, дайте си почивка.

ВОДОЛЕЙ
Днес съ­щес­тве­на роля за бла­гот­вор­но раз­ви­тие на де­ла­та ви ще изи­грая­т прия­те­ли­те ви. Неп­рия­тнос­ти­те са със­ре­до­то­че­ни в служ­ба­та и не е из­клю­че­но да бъ­де­те още­те­ни в ед­на или дру­га сте­пен. Из­нер­ве­ни сте, но мо­же­те да ту­ши­ра­те някои кон­флик­ти. Не вли­зай­те в спо­ро­ве с ше­фа си. Гневът е лош съветник, не изпускайте нервите си.

РИБИ
Съ­щес­тве­ни са кон­так­ти­те днес, ве­роя­тно ще по­лу­чи­те из­год­но пред­ло­же­ние. От­кри­ва ви се шанс да про­ме­ни­те към доб­ро бю­дже­та си или да по­лу­чи­те из­вън­ред­ни па­ри, сти­га да реа­ги­ра­те аде­кват­но. Ако зас­яга пъ­ту­ва­не или про­фе­сио­на­лен ан­га­жи­мент, не се двоу­ме­те да прие­ме­те. Към ангажиментите си подходете отговорно и спазвайте сроковете за изпълнението им.