Mожем ли да се отървем от пръстовите отпечатъци в болниците?

63

Даринка Кирова е показала в своя Фейсбук профил как можем да се отървем да даваме пръстови отпечатъци в болниците. За целта тя е направила „Декларация за отказ от пръстов отпечатък„ която е нотариално заверена, пише bultimes.bg. В социалната мрежа Фейсбук хората се организират и се питат: Какво би станало, ако всички подадем такава декларация? 

Ето и самата декларация, която Даринка Кирова е публикувала в своя си Фейсбук профил:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК

„Долуподписаната , Даринка Ангелова Кирова , декларирам, че отказвам категорично да дам пръстови отпечатъци, наречени от НЗОК – електронна автентификация която се генерира въз основа на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ, се сравнява с УИН от информационната система по ал. 1. – , които по същество са биометрични данни, защитени от Конституцията на РБ, чл 29 , във връзка с чл 7; чл 32 и чл 52; чл 56 и чл 57 ; също от Конвенцията за правата на човека – чл 8, чл 14, както и чл 4 от ЗЗЛД. В Решението от 31.03.2016 г- чл38 – никъде не се споменава за алтернативен метод, с което се нарушават не само правата ми на гражданин на България, но и се застрашава здравословното ми състояние, тъй като НЗОК и МЗ – отказват да ми предоставят медицински услуги , на нормално здравно осигурено лице. Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.

Решението :чл38 (3) Здравноосигуреното лице потвърждава оказваната му БМП чрез електронна автентификация по реда на ал. 1, при която кодът, който се генерира въз основа на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ, се сравнява с УИН от информационната система по ал. 1. (4) Регистрацията и електронната автентификация в информационната система по ал. 1 се извършват за всяко здравноосигурително събитие: 1. при лечение по КП и КПр – при постъпване и напускане на лечебното заведение – изпълнител на БМП; 2. при лечение по АПр – еднократно за всяка извършвана процедура; 3. при отпускане от болничната аптека на изпълнителя на БМП на лекарствени продукти за лечение/продължаване на лечението на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, както и на опиоидни аналгетици по АПр № 7, за извънстационарни условия – еднократно при всяко отпускане на лекарствен/и продукт/и. (5) В случаите, когато ЗОЛ постъпва в животозастрашаващо състояние в лечебното заведение – изпълнител на БМП, регистрацията и електронната автентификация в информационната система по ал. 1 се извършват до момента на…….. АЗ НЕ СЪМ ПРЕСТЪПНИК.

ДЕКЛАРИРАНИЯТ ОТ МЕН ОТКАЗ ДА СЕ СЧИТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН И КАТЕГОРИЧЕН .СЪЩИЯТ ДА ВАЖИ И СЕ ПОЛЗВА ПРИ ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО ЧЛ 38 АЛ 4 – 1,2,3 ,И АЛ 5. Всеки отказ , за признаване на Декларираното от мен , да се смята за нарушение на правата ми като пациент и при влошаване на здравния ми статус, или при невъзможност за ползване на утвърдените медицински практики по мои заболявания- да се счита, че НЗОК, МЗ – ПРЕДНАМЕРЕНО МЕ ДИСКРИМИНИРА С ЦЕЛ – ЛЕТАЛЕН ИЗХОД, за което да се търси Наказателна отговорност от тези институции, включително международна.“

1.11.2016 г.