Извънредно от РИОСВ! ТЕЦ обгази със серен диоксид цял град

282

Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово, която се намира в централната част на града, регистрира днес превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, информира „Блиц“.

Първото превишение е в 12.00 часа и е било 2, 27 пъти над пределно допустимата концентрация, второто в 13.00 часа – 2,35 пъти, а в 14.00 часа – 1,77 пъти. РИОСВ – Стара Загора е уведомила компетентните институции в Община Гълъбово за прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението при превишения на алармения праг за серен диоксид.

Съгласно указанията на Министерството на здравеопазването в такава ситуация населението не трябва да напуска жилищните сгради и работните помещения. Прозорците трябва да се затварят и да се избягват дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.

РИОСВ-Стара Загора предприе мерки за редуциране на емисиите на действащите мощности в енергиен комплекс “Марица изток“. На централите са издадени предписания за увеличаване на степента на сероочистване и за намаляване на товара на мощностите на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид.

Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения на средночасовите норми по контролираните показатели. РИОСВ–Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Гълъбово при настъпване на промени.