Извънредно заседание на парламента

42

Парламентът заседава извънредно. Пленарното заседание ще започне в 12:00 часа. В проектопрограмата за работа на Народното събрание са предвидени пет точки, съобщава агенция „Фокус”.

В първа точка депутатите ще гласуват на второ четене промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Народните представители ще разгледат на първо четене и промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор. В тях се предвижда задължително изграждане на одитни комитети във всички министерства, Държавен фонд „Земеделие“ и общините с вътрешен одит. Едно от най-важните изменения, предвидени в законопроекта, е заличаването на изискванията за минимална численост на звената за вътрешен одит. Депутатите ще гласуват на първо четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в този за държавните помощи. На вниманието на народните представители се поставят и промените в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.