Общи условия

Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване на представляваните от „Смарт Хоум Сис“ ООД информационни услуги и ресурси, посредством сайтa www.novavest.bg

Общите условия уреждат отношенията между „Смарт Хоум Сис“ ООД  и всеки един потребител на информационни услуги и ресурси със сайта novavest.bg

 

І. Понятия и дефиниции

При прилагане на настоящите Общи условия  се използват специфични термини, които се тълкуват и имат следното значение :

1.1. “IP Адрес” /”IP address”/ е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. novavest.bg /Уебсайтът novavest.bg (https://novavest.bg  или https://novavest.bg  ) е уебсайт, собственост на Смарт Хоум Сис ООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. “Смарт Хоум Сис” ООД (наричано по-долу “НОВА”) е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 202977153, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Дубровник” № 4, офис 1, e-mail: office@ novavest.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. “Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта novavest.bg информационни услуги и ресурси.

1.9 „УЧАСТНИК“  е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на сайта novavest.bg чрез регистрация с потребителски профил.

1.10. “Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който УЧАСТНИК разполага на Сървър на НОВА с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта novavest.bg за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.11.”Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.12.”Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

1.13 „Услуга“,„Услуги“ или „Услугите“ означават:

– достъп до предоставяните през браузър или друг вид програма, зареждаща информационни ресурси/данни на сайта от УЧАСТНИК или ПОТРЕБИТЕЛ;

– участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;

–  използване на ресурси/данни от сайта чрез профил на УЧАСТНИК;

–  публикуване на съобщения, статии, рекламни публикации и медийни услуги от УЧАСТНИК на сайта novavest.bg;

– получаване на съобщения чрез бюлетини от ПОТЕБИТЕЛ или УЧАСТНИК;

– рекламни и други услуги или дейности от „Ценова листа“.

 

1.14 „Партньор“ е всяко лице, с което НОВА се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на УЧАСТНИЦИ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

1.15 „Публикация“ е оформяне и използване на потребителско съдържание от потребителски профил

1.16 “Реклама“ е всяко потребителско съдържание което е обозначено с „реклама“ или „спонсорирано“, което е обект на договорни отношения по настоящите общи условия, други договорни отношения или друго.

1.17 „Обновено“ или „Обновена“ е всяко потребителско съдържание, което е претърпяло корекция след първоначалното си публикуване

1.18 „Социални мрежи“ са всички видове информационни сайтове от регистриран потребителски профил, който идентифицират информационния източник

1.19  „Редакция Нова Варна“ е служебно регистриран профил на НОВА, като УЧАСТНИК

1.20 „Ценова листа“ е списък на извършваните от НОВА платени услуги и техните цени достъпни чрез интернет адрес: https://novavest.bg/реклама или https://novavest.bg/реклама
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1. „Смарт Хоум Сис“ ООД чрез Уебсайта novavest.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА предвидените в тези Общи условия услуги (“Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на уебсайта novavest.bg се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположена на Уебсайта novavest.bg и други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители чрез Уебсайта novavest.bg.

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта novavest.bg е възможно само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил на УЧАСТНИК. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на НОВА, на което УЧАСТНИКЪТ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на видеоматериали, изображения, текст и други, изграждането на потребителски профил по зададени от НОВА критерии, създаването на информационни статии и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители – УЧАСТНИЦИ чрез Уебсайта novavest.bg.

2.4 Използването на част от Услугите на Уебсайта novavest.bg по „Ценова листа“ е възможно само след предварително отправено запитване до НОВА или УЧАСТИК посочен от НОВА според общите условия.

2.5 Участник юридическо лице получава всички средства, парични възнаграждения платени от социални мрежи и др., като възнаграждения от реклами свързани с негови публикации и др. например във вр. с дейността на PR-ра по управление на информацията, свързана с публичния имидж на известни, публични личности, организации и програми и др.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с УЧАСТНИЦИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта novavest.bg (регистрираните “УЧAСТНИЦИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта novavest.bg (нерегистрираните “ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и за ползване на информационните услуги и ресурси, предоставяни чрез сървърите на НОВА.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес: www. novavest.bg/общи-условия, по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от novavest.bg. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта novavest.bg, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта novavest.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта novavest.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или УЧАСТНИЦИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.4. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, УЧАСТНИКЪТ трябва предварително да се регистрира, като подаде коректни данни към НОВА.

3.5. НОВА си запазва правото да определя минимална допустима възраст за участие на ПОТРЕБИТЕЛИ или УЧАСНИЦИ в организирани от НОВА игри, състезания, конкурси и всякакви други събития (включително и с рекламна цел), които се провеждат и/или излъчват на уебсайта novavest.bg. В случай на нарушения по настоящата точка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ или УЧАСТНИК, НОВА има право, по своя преценка, да преустанови участието му в съответното събитие.

3.6. При не предоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, НОВА има право да откаже регистрацията.

3.7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, НОВА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

3.8. За използването на услугите от „Ценова листа“ УЧАСТНИК или ПОТРЕБИТЕЛ трябва да подаде запитване от форма за запитване, намираща се на: novavest.bg /реклама или по електрона поща, като по този начин декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. Също така декларират и, че отправят писмено запитване за сключване на електронен договор за извършване на услуги от „Ценова листа“. След получаване на писмено одобрение по електронен път на получена оферта, се счита че има сключен договор за Поръчка по издадена оферта между НОВА и УЧАСТНИК или ПОТРЕБИТЕЛ.

 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ НА УЧАСТНИК

 

4.1. При регистрацията си УЧАСТНИКЪТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, УЧАСТНИКЪТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният УЧАСТНИК получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. НОВА не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. УЧАСТНИКЪТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно НОВА в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. УЧАСТНИКЪТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта novavest.bg, съдържаща информация за регистрирания УЧАСТНИК, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на НОВА. Чрез потребителския си профил УЧАСТНИКЪТ може да управлява разположено от него на сървър на НОВА Потребителско съдържание, да създава съдържание, да персонализира вида на потребителския си профил и др.

4.5. В потребителския си профил всеки регистриран УЧАСТНИК може да създава една или повече публикации, в които да използва Потребителско съдържание.

4.6. Всеки УЧАСТНИК може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). НОВА може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

4.7 НОВА няма достъп до паролата на потребителите и не може да извършва действия от тяхно име.

V  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3, т.3.7 или 3.11.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта novavest.bg или тяхното изпълнение;
б) За регистрираните УЧАСТНИЦИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда или тяхното изпълнение, предвиден в настоящите Общи условия.

5.4 УЧАСТНИЦИТЕ Юридически лица имат право да сключват допълнителни споразумения, като неразделна част от общите условия.

5.5 УЧАСТНИЦИТЕ Юридически лица се обявяват публично на следната страница: novavest.bg/участници-нова-вест

              VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от НОВА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, НОВА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта novavest.bg. НОВА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ или УЧАСТНИЦИТЕ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2, чрез изпращане на съобщение до НОВА, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от НОВА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ или УЧАСТНИК, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и НОВА за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта novavest.bg, при което НОВА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ или УЧАСТНИК до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И УЧАСТНИКА

 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от НОВА услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта novavest.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от НОВА. За да може да ползва Услугите, описани в т.2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.

7.3. УЧАСТНИКЪТ има право да разполага (upload) на сървър на НОВА Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

7.4. УЧАСТНИКА се задължава при ползване на предоставяните от НОВА Услуги да не зарежда, разполага на сървър на НОВА и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
н. с лошо качество и неясно съдържание;
o. с големина на файла над определените на Уебсайта novavest.bg максимални размери.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ се задължава при ползване на предоставяните от НОВА Услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно НОВА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми НОВА за отстраняването им;
д. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”-ове, “blind links” и други подобни).

7.6. УЧАСТНИКЪТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от НОВА услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта novavest.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на УЧАСТНИКА, като НОВА спира достъпа на съответния УЧАСТНИК до потребителския му профил и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ или УЧАСТНИЦИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание или да го запази за ползване, по преценка на НОВА.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта novavest.bg, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСНИКЪТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта novavest.bg, чрез каквато и да е друга технология или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта novavest.bg и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

7.9. При ползване на услугата за качване на информация  – публикуване на публикация, УЧАСТНИКЪТ се задължава да не въвежда заглавие различно от съдържанието и текста в основната публикация. УЧАСТНИКЪТ няма право по никакъв начин да използва публикуването на информация, да  отправя или приема каквито и да е предложения за извършване или сключване на каквито и да е правни сделки, нито да отправя каквито и да е други електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

7.10. ПОТРЕБИЛЯТ или УЧАСНИКЪТ се задължава при ползване на която и да е от Услугите, предоставяни чрез Уебсайта novavest.bg, да не зарежда, да не разполага на сървър на НОВА, да не изпраща и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица каквото и да е Потребителско съдържание, което по своята същност може да се счете за отправяне към трети лица или приемане от трети лица предложения или изявления за сключване, съответно за извършване, на правни сделки, освен ако не е платено съобщение одобрено от НОВА.

7.11. Услугите, предоставяни от НОВА, не са предназначени и не могат да се използват от ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА за изпращане, получаване, записване или съхраняване на електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, освен ако това изрично не е предвидено в настоящите Общи условия. Всяко използване на Услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСНИКА в нарушение на това правило е на негов риск и отговорност.

7.12. УЧАСНИКЪТ има право, посредством „Публикация“, предоставена от НОВА да инкорпорира Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта novavest.bg, в свои лични уебсайтове, с нетърговски цели. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е Уебсайтът novavest.bg, както и да поставя линк към Уебсайта novavest.bg. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКА няма право да внася каквито и да е изменения в Потребителското съдържание.

7.13 При изменение в потребителското съдържание УЧАСТНИКЪТ е длъжен да го обозначи като „Обновено“ в заглавието на публикацията

7.14 Участникът е длъжен при създаване на публикация заглавие, визуална част (изображения, видео) и текст да кореспондират съдържателно помежду си.

7.15 ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ имат задължението да не изискват от НОВА информация за публикации на други УЧАСТНИЦИ и Редакция Нова Варна за информация получена от официални източници и други медии, като са длъжни да се обърнат към цитираните в информацията източници.

7.16 ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ който използва услугата „Ценова листа“ е длъжен да посочи коректна информация и да попълни всички полета на формата на заявка. При потвърждение на поръчката по електронен път, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ е длъжен да заплати в срок и по начин посочен в издадената оферта услуги.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОВА

8.1. НОВА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. НОВА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКА използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА във връзка с използване на Услугите. НОВА няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство НОВА съхранява информационни материали и ресурси, разположени от УЧАСНИКА на сървърите на НОВА и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на НОВА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на потребителския профил на УЧАСТНИКА от последния в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, НОВА има право да спре без предизвестие достъпа на съответния УЧАСТНИК до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му, да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание или да го прехвърли на друг потребител. Договорът с УЧАСТНИКА се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.5. НОВА има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта novavest.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от НОВА или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на НОВА. НОВА не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА при ползването услугите на Уебсайта novavest.bg, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

8.6. НОВА има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИК, включително чрез системата за размяна на електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в Уебсайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от НОВА.

8.7. НОВА има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.8. НОВА има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на УЧАСТНИК до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ или УЧАСТНИЦИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на НОВА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми .

8.9 НОВА не носи отговорност за грешки, неточности или други обстоятелства, факти мнения и анализи които влияят по какъвто и да е начин на трети лица, публикувани от УЧАСТНИЦИ в системата.

8.10 НОВА не носи отговорност за грешки, неточности или други обстоятелства, факти мнения и анализи които влияят по какъвто и да е начин на трети лица  предоставени от Партньор.

8.11 НОВА не носи отговорност за грешки, неточности или други обстоятелства, факти мнения и анализи публикувани е социални мрежи независимо под какво наименование и представяне са.

 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

9.1. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта novavest.bg, УЧАСТНИКЪТ предоставя на НОВА неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НОВА, както и за разумен срок след премахването или изтриването му. Предоставеното право на НОВА включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на НОВА и Уебсайта novavest.bg в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на НОВА.

9.2 УЧАСТНИКЪТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, УЧАСТНИКЪТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от УЧАСТНИКА Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта novavest.bg.

9.3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта novavest.bg, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от НОВА чрез предоставяните услуги на Уебсайта novavest.bg, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НОВА, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, УЧАСТНИКЪТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, , включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

9.4. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта novavest.bg  УЧАСТНИКЪТ се съгласява и предоставя на НОВА правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски профили, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта novavest.bg, на които се визуализира Потребителското съдържание. УЧАСТНИЦИТЕ се съгласяват, че правата по предходното изречение могат да бъдат предоставяни от НОВА на  УЧАСТНИЦИ за техни публикации.

9.4. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на НОВА, на други УЧАСНИЦИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, както и по отношение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от НОВА на Уебсайта novavest.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.

9.6. Регистрираният УЧАСНИК е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИ или УЧАСТНИЦИ на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на НОВА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на НОВА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯЛ или УЧАСТНИК счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта или сметне, че има нарушаване на медийните стандарти, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:

“Смарт Хоум Сис” ООД
ул. “Дубровник” № 4 , офис 1
Град Варна, България
Тел.: (+359) 886 738 444
E-mail: office@novavest.bg

Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малко следното съдържание:

а) Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношение на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от НОВА;
г) Информация, достатъчна за НОВА, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице – като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

НОВА по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

9.9. В случай, че УЧАСНИКЪТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до НОВА със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.8. След получаване на уведомлението, НОВА го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСНИКА, подал уведомление по т.9.8. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

10.1. НОВА полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УАСТНИКА за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УАСТНИКА, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ и УАСТНИКЪТ декларират, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че НОВА не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСНИКА при ползване на предоставяните Услуги вреди.

10.2. НОВА не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на УЧАСТНИК или ПОТРЕБИТЕЛ във връзка с използване на Услугите. Освен това, НОВА не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ или УЧАСТНИК вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от УЧАСТНИК или станало достъпно чрез Уебсайта novavest.bg

10.3. НОВА не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в Уебсайта novavest.bg. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на НОВА, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. НОВА не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на НОВА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСНИКА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на НОВА.

10.5. НОВА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА , или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. НОВА не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ, УЧАСТНИКА и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта novavest.bg.

10.7. Страните приемат, че НОВА не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на НОВА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи НОВА предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта novavest.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на НОВА грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ декларират, че няма да претендират за каквито и да било обезщетения от НОВА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. НОВА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от НОВА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

10.10 НОВА не носи отговорност за настъпили нематериални вреди към физически и юридически лица в следствие на публикувана информация от различни източници  или УЧАСТНИК.

 

ХІ. ПРАВА НА „НОВА“ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ УЧАСТНИК

 

11.1. НОВА има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта novavest.bg от УЧАСТНИК, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ, по преценка на НОВА, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта novavest.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на НОВА, НОВА има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, НОВА има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. НОВА има правото без предизвестие да дезактивира достъпа до потребителския профил на УЧАСТНИК в случай, че по преценка на НОВА, УЧАСТНИКА нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи НОВА има право да прекрати регистрацията на УЧАСТНИК и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с УЧАСТНИКА се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на УЧАСТНИКА или ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта novavest.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА би могло да представлява престъпление или административно нарушение, НОВА има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи НОВА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ са задължени да обезщетят НОВА и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ са направили достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от НОВА Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, УЧАСТНИКЪТ се задължава да обезщети НОВА за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на НОВА и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.4, изречение последно.

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТИКА.

 

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В КРАЙНОТО УСТРОЙСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ („БИСКВИТКИ” (COOKIES))

 

13.1. НОВА има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или УЧАСТНИЦИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която УЧАСТНИКА или ПОТРЕБИТЕЛЯ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта novavest.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА съгласно настоящите Общи условия. Информация за това как защитаваме Вашите лични данни можете да намерите тук.

13.2. Всеки регистриран УЧАСТНИК чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от НОВА. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКА разполага Потребителско съдържание на Уебсайта novavest.bg, публикува коментари или изпраща съобщения, Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ или УЧАСТНИЦИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари посредством системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛИ и/или УЧАСТНИЦИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на УЧАСТНИК, е достъпна предоставената от него информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от УЧАСТНИКА данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия УЧАСТНИКЪТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта novavest.bg.

13.3. НОВА полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или УЧАСТНИЦИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

13.4. НОВА полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които УЧАСТНИКА или ПОТРЕБИТЕЛЯ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.5. В регистрационната форма, попълвана от УЧАСТНИКА при сключване на договора, НОВА ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

13.6. НОВА събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от НОВА. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за НОВА.

13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до НОВА на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.8. НОВА се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на НОВА;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на НОВА за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.

13.9. При използване на Уебсайта novavest.bg, НОВА има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА изпраща към сървър на НОВА във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на НОВА и може да включва IP адреса, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта novavest.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, НОВА съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.3. и 3.4  за приемане на Общите условия спрямо УЧАСТНИКА, и по т. 3.3. спрямо ПОТРЕНИТЕЛЯ в случай на възникване на правен спор.

13.10. НОВА има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА БИСКВИТКИ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. БИСКВИТКИ могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА по време на неговото посещение на Уебсайта novavest.bg и други посещавани от него уебсайтове.

13.11. При предоставяне на услугите НОВА съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА и съответно я обработва с цел:

  • Осигуряване на нормален и качествен достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА до Услугите с всички техни функционални възможности;
  • Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
  • Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
  • Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта novavest.bg, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
  • Осигуряване на автоматично препращане между нормална и мобилна версия на Уебсайта novavest.bg;
  • Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта novavest.bg съобразно предпочитанията и настройките на УЧАСТНИКА; Реклама и проучване на предпочитанията на потребителите.

13.12. В използваните от НОВА БИСКВИТКИ (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА като физическо лице, а единствено се цели и се осигурява идентифициране на използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА браузър и/или крайно устройство.

13.13. В използваните от НОВА БИСКВИТКИ (cookies) може да се съхранява информация относно ключови думи, с които се описват гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА публикации, но не се пази история или описание на конкретните публикации, гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА.

13.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКА има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на БИСКВИТКИта (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА да достъпи до Уебсайта novavest.bg и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта novavest.bg настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което НОВА не носи отговорност.

13.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от НОВА в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към НОВА на следния адрес за електронна поща: office@novavest.bg  . По по-подробна информация относно използваните от НОВА БИСКВИТКИ и относно правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ или УЧАСНИКА в тази връзка е достъпна в секцията https://novavest.bg/privacy/

 

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на НОВА или прекратяване на поддържането на Уебсайта novavest.bg;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, НОВА има право да спре незабавно достъпа на съответния УЧАСТНИК до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора НОВА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от УЧАСТНИКА или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на УЧАСТНИКА до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от УЧАСТНИКА Потребителско съдържание от сървърите на НОВА, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта novavest.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато НОВА е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на НОВА. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от НОВА, дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.4. Уебсайтът novavest.bg се поддържа от НОВА посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. НОВА не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта novavest.bg извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ или УЧАСТНИКЪТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на “Смарт Хоум Сис” ООД от 30.05.2026 г., в сила от 31.05.2016 г.,