Общи условия

Общи условия

Използване на сайтa novavest.bg според общите условия на сайта.

Приети и влезли в сила на  15.02.2016 г.

 

Раздел  I. Общи разпоредби

Всички които използват сайта novavest.bg декларират, че са се запознали внимателно настоящите Общи условия за използване на сайта (наричано по-долу само за краткост „НОВА“).

 1. Общите условия представляват договор между използващият ресурсите на системата в интернет пространството (novavest.bg), с който получавате възможността да ползвате без заплащане услугите на сайтa за персонални и нетърговски цели при съобразяване на точките от настоящият договор, по-долу. С отварянето на интернет страниците на НОВА, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa на НОВА.
 2. НОВА не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. НОВА не носи отговорност за публикации на автори, които нарушават авторските права.
 3. НОВА не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. НОВА не носи отговорност за публикации на автори от други участници или партньори

4,  Общите условия се оповестяват публично чрез интернет страницата на ……………………..

Раздел II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на НОВА;
 2. „Участник“ е  е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на сайта novavest.bg чрез регистрация с потребителски профил;
 3. „Услуга/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през браузър или друг вид програма зареждаща информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за допълнителни опции на сайта – за публикуване на съобщения и статии в сайта;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

 1. „Партньор“ е всяко лице, с което НОВА се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните Потребители на сайта.
 2. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

Раздел III: Права и задължения на Потребител и НОВА

 1. Потребителят носи пълна отговорност при разпространение на информационното съдържание и създаването на такова, чрез коментари, които  се извършват от него или от трето лице.
 2. Потребителят носи отговорност за злоупотреба със съдържанието както и при неспазване на общите условия.
 3.  Потребителите, които участват в системата на НОВА  се съгласяват се не са в трудово-правни правоотношения и доброволно и безвъзмездно участват в системата на НОВА
 4. Потребителят се съгласява, че достъпа до системата на НОВА могат да бъдат ограничени без предупреждение и за неопределен период от време

Раздел IV: Права и задължения на Участник и НОВА

 1. Участникът  носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 2. Участникът  носи отговорност за неверни данни, посочени при регистрация, както и при неспазване. Потребителят има право по всяко време да променя паролата си.
 3.  Участник, които участват в системата на НОВА с регистрация се съгласяват, че се изискват трудово-правни правоотношения и доброволно и безвъзмездно участват в системата на НОВА
 4. Участникът  се съгласява, че регистрацията, достъпа до системата могат да му бъдат отнети по – решение на НОВА при неспазване на общите услови, като публикациите му остават налични за период до 1 година
 5. Авторски права
 6. Всички права са запазени за срок от една година. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия  Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всички снимки, които се използват във сайта, са с посочено авторство или ако нямат такова посочено са обект на свободно авторско право, определено от търсачка google.bg със свободен лиценз или придобити от facebook.com според общите им условия. Всеки, който използва НОВА се съгласява, че е информиран за произхода и авторството на снимките.

 1. Всички информационни матеряли, включително видео и снимки, които се изобразяват на сайта novavest.bg, но не са част от системата на сайта и не присъстват физически на сървърите на системата, не са част от НОВА и НОВА не носи отговорност за тясното съдържание и авторско право и сродните му права.
 2. При несъгласие с използването на системата от автори на снимки използвани от потребители на системата, всеки автор, може да подаде сигнал на office@novavest.bg. Сигналите се обработват до 12 часа от датата им на постъпване.
 3. Конфиденциалност
 4. НОВА се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 5. НОВА може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).НОВА може да предоставя събраната статистическа информация публично.
 6. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директен маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение. НОВА може да предоставя събраната статистическа информация по нейна преценка. При възражения, може да се свържете с НОВА на следния електронен адрес: office@novavest.bg. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и общите условия за ползване на сайтa. Повече за Политиката за защита на личните данни можете да прочетете тук

VII. Ограничаване на отговорността

 1. НОВА може да предоставя събраната статистическа информация и се стреми да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на НОВА може да предоставя събраната статистическа информация за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 2. НОВА може да предоставя събраната статистическа информация и не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. САЙТ  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 3. НОВА може да предоставя събраната статистическа информация и  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 4. НОВА може да предоставя събраната статистическа информация и има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 5. Потребителите на сайта се съгласяват, че за информация, която е с посочен източник, различен от novavest.bg, сайтът не носи отговорност за достоверността на съдържанието на информацията от източника.

VIII. Услуги, изискващи регистрация

 1. НОВА може да предоставя събраната статистическа информация и си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.
 2. Регистрацията е задължителна за публикуване на съобщения в отделни рубрики, по преценка на НОВА;
 3. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.
 4. НОВА си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.
 5. НОВА си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.
 6. Промени
 7. НОВА си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
 8. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
 9. Специални разпоредби
 10. Всеки „Партньор“, който се възползва от услуги, стажантски програми или други дейности на сайта го прави изцяло на негова отговорност  и безвъзмездно, като се съгласява, че всичко произлязло от неговата дейност не е обект на трудови правоотношения.
 11. При съмнения за „Злонамерени атаки на трети лица“, НОВА може да прекрати или ограничи дейността на сайта novavarna.net,  без да уведомява Потребителите.
 12. НОВА си запазва правота да предоставя специални условия на свой партньори, които са индивидуални и в писмен вид, променящи само за тях общите условия за ползване на novavarna.net

Настоящите Общи условия са приети с решение на Смарт Хоум Сис ООД  и влизат в сила считано от 15.02.2016 г.