Общи условия за реклама в „Нова Вест“

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА В „НОВА ВЕСТ“
Последно обновяване: 07.09.2020
I. ОБЩИ
1. Под „Издател“ се разбира електронната медия „Нова Вест“, представлявана от фирмите „Смарт Хоум Сис“ ООД и други посредници. Заявките за публикуване на реклама следва да бъдат адресирани до Рекламния отдел по електронен път, както е посочено в рекламната тарифа и в т. IV от този документ.
2. Настоящите общи условия за реклама в „Нова Вест“ са част от общите условия в медията.
3. Под „Реклама“ в сайта се разбира всяка рекламна PR публикация, банер или всяка друга услуга от ценовата листа, публикувани срещу заплащане в изданието на Издателя – novavest, съдържащ информация относно Възложителя, търгуваните от него стоки, предоставените от него услуги или всякаква друга информация, която може да е предназначена за определен кръг потребители, с цел промотиране чрез предизвикване, формиране или поддържане на търговски или друг интерес, с оглед постигане на определени цели.
4. Рекламата трябва да не нарушава Българското законодателство и да спазва изискванията за благоприличие и добри нрави.
5. Пълният списък на видовете реклами и техните цени е публикуван на интернет страницата –
II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ
6. Цената за рекламни банери в сайта novavest.bg се изчислява на базата на генериран брой показвания или за съответен период. Цената за рекламни услуга се формира според разходите за услугата и използваните ресурси. Всички цени се представят в ценова листа.
7. Издателят има право да променя рекламните тарифи в ценовата листа по всяко време без предварително да уведомява потребителите.
8. Заявките за рекламна площ се предават и приемат в писмен вид и електронен вид от Издателя. За валидно се счита приетото от издателя съдържание на заявката.
9. При направена заявка за реклама, Издателя отговаря и потвърждава в срок от два работни дни.
10. “Нова Вест” си запазва правото да откаже рекламна площ или услуга, в следните случаи:
– не отговаря на нейните медийни стандарти;
– не отговаря на техническите изисквания посочени по-долу в този документ;
– нарушение на националното или европейско законодателство;
– по едностранна преценка на ръководството на медията.
11. Срок и условия за подаване на рекламните материали.
11.1 Окончателно одобрените и от двете страни на услугите трябва да е приключило минимум 24 часа преди стартиране на кампанията. Материали за предварително техническо и съдържателно одобрение минимум 3 дни преди стартиране.
11.2 Издателят не носи отговорност за грешки в текста и графични изображения, които са предоставени за реклама. Всички възникнали възражения по текуща заявка се приемат до два дни от започване на услугата.
11.3 Кореспонденцията при заявка за реклама и корекции се изпращат на официалните мейли за реклама посочени в рекламните тарифи и на сайта.
11.4 Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително проверени и одобрени от екипа на национална медия „Нова Вест“, преди публикуването им на сайта.
11.5 Обект на проверката са техническите изисквания посочени в този документ към рекламните услуги и тяхното съдържание. В случай, че рекламните материали не отговарят на изискванията медия „Нова Вест“ запазва правото да отложи кампанията до отстраняване на проблема.
11.6 „Нова Вест“ си запазва правото да тества всички подадени за публикуване банери и линкове в рекламни PR публикации и да отказва тези, които предизвикват затруднения и проблеми за правилното функциониране на процесора на компютъра и на правилното функциониране на сайта.
11.7 „Нова Вест“ не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните реклами.
11.8 „Нова Вест“ не носи отговорност за забавяне на кампания при грешки или проблеми по техническите изисквания.
11.9 След публикуване PR статиите са видими на началната страница на „Нова Вест“ и в категория „Спонсорирани“.
11.10 След публикуване на PR статия тя се появява като първа(най-горе) на сайта на „Нова Вест“ и се измества автоматично надолу след публикуване на нови публикации излезли след нея.
11.11 Публикуването на PR публикацията във Фейсбук страницата на медия „Нова Вест“ се заплаща допълнително.
11.12 Във Фейсбук страницата на медията не се публикуват линкове (постове) от други сайтове.
11.14 Преди публикуване на PR статията, „Нова Вест“ изпраща предварителен изглед за одобрение от страна на рекламодателя. Възможни са до две корекции преди публикуването на публикацията. Всяка следваща се заплащате допълнително на цена от 30 лв. без ДДС на корекция.
11.15 В случай, че се налага редакция или пренаписване на по-голямата част предоставения текст от журналист на сайта, то услугата се заплаща допълнително.
12. Купувачът, което включва и всеки партньор, участващ в заявяването на рекламите, гарантира, че във всяка реклама, предадена за публикация и съдържаща името или картинното изображение, на която и да било жива личност и/или която и да било част от жива личност и/или каре, по което някоя жива личност може да бъде идентифицирана, че е придобил писменно разрешение (Издателят има правото да го изиска) от тази личност да използва името, изображението и/или карето по начина, по който това е направено в гореспоменатата реклама и в случай на рекламация спрямо Издателя вследствие на публикацията, рекламодателят възмездява Издателя в рамките на закона за всички разходи, вреди и загуби, понесени от него в резултат на тази рекламация.
13. Купувачът е длъжен да предоставя на Издателя, само снимки и аудио/видео материали, които са авторски и не са защитени по закона за авторското право. В случай че Купувачът изпрати материали от интернет пространството, то трябва да е с директен линк на снимката или видеото, а не директно като файл. При съмнения от страна на Издателя – Купувачът трябва да предостави документ/лиценз за право на ползване на съответните материали.
III. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
14. Отчетност и реализация
14.1 При заявка всеки клиент получава статистика на банер импресиите или броя прочитания на рекламната публикация.
14.2 „Нова Вест“ не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция, излъчвана съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния писмен договор.
14.3 „Нова Вест“ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на компанията – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Нова Вест“, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на дейността на „Нова Вест“.
14.4 „Нова Вест“ е официален партньор на Google Adsense и предоставя част от рекламните си позиции на платформата.
„Нова Вест“ не носи отговорност и не може да ограничи случайте, когато в близост до рекламна услуга закупена от Клиентът се появи автоматична реклама на Google Adsense сходна или конкуретна на неговия бизнес.
14.5 “Нова Вест ” не дава гаранция на Купувачът за Ексклузивност, отнасяща се до рекламна услуга, освен в случайте, когато е направена специална оферта или има сключен договор за това.
В тази връзка „Нова Вест“ уведомява Купувачът, че може да възникне случай, в който в близост до рекламна услуга се появи реклама сходна или конкуретна на неговия бизнес.
14.6 Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да обезщети „Нова Вест“ за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с рекламната кампания на Рекламодателят/Рекламната агенция, за които са използвани ресурси на „Нова Вест“ и вследствие на което това е довело до негативни последици за компанията.
15. Неустойки
15.1. При непълно или неточно реализиране импресиите на дадена заявка в рамките на заявения период на кампанията „Нова Вест“ компенсира пропуснатите импресии с утежнение от 30%.
15.2. При отказ на вече платена заявка тя остава изцяло за сметка на Заявителя.
16. Цени и условия за плащане
16.1. Минимална цена за заявка – 160 лв. без включен ДДС.
16.2. Купувачът се съгласява да заплати рекламата преди стартиране на кампанията. Купувачът получава фактура не по-късно от 3 (три) работни дни след плащането.
16.3. Издаване на фактура се извършва след одобрена услуга.
16.4. Заплащането на услугите се извършва по банков път, 24 часа преди стартиране на рекламната кампания.
16.5. Услуги и реклама се получават само и единствено след получаване на плащане.
16.6. В случай, че е направена заявка и е дошъл е моментът за публикуване на банер или рекламна публикация или извършване на услуга, но не е получено плащането, рекламата се отлага до неговото получаване.
16.7. Всички цени в тарифните планове са без включен ДДС.
17. Отстъпки
„Нова Вест“ си запазва правото да съхранява видими банер позиции, на които в момента не се предоставят за рекламодатели.
„Нова Вест“ си запазва правото да прави отстъпки от ценовата листа в зависимост от обема на заявките и редовността на поръчките.
18. При извършване на промени в настоящите Общи условия “Нова Вест“ довежда до знанието на Рекламодателя или Рекламната агенция извършените промени чрез публикуването им в сайта, както и чрез поставяне на видно място в сайта за реклама съобщение за изменението.
19. Към всяко споразумение с Издателя се прилага българското законодателство, като се включват и тези условия.
20. Всички цени на описаните услуги са валидни при нормално работно време от 9:00 до 18:00 от понеделник до петък. При нужда от изпълнение на услуги извън работно време, то те се оскъпяват допълнително според ангажираността на екипа.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
20. Всички криейтиви следва да бъдат одобрени от “Нова Вест ”. Те трябва да изпълняват всички условия, указани по-долу. Рекламните форми, които не покриват всички изисквания ще бъдат връщани за преработване, което може да доведе до забавяне излъчването на рекламата.
21. Всички предлагани банер позиции и техните номера са обявени на следния адрес:
https://novavest.bg/wp-content/uploads/2020/10/Ценова-Листа-Нова-Вест.pdf

Поддържани размери 300х250 – Банер позиция 1,2,3,4,5,6,7,8
Поддържани размери 300х600 – Банер позиция 2

22. Линковете на банерите не могат да сочат към сайтове, които предлагат – хазарт, еротика, залози, забранени вещества, наркотици, реплики на (техника, парфюми), шокираща информация, расизъм, продукти за възрастни, фалшиви новини и тн.
Банер стандартен (300×250)
Технически изисквания:
– Изискван размер: 300x250px
– Описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен
– Поддържана позиция: Банер 1,2,3,4,5,6 или 7
– Максимален размер на файла: 100kb
– Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5
– Поддържа се на: Desktop, Таблет, Мобилна версия(риспонсив) на сайта
– Не се поддържа за: Instant Articles, AMP
Банер висок (300×600)
Технически изисквания:
– Изискван размер: 300x600px
– Описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен
– Позиция: Банер позиция 2
– Максимален размер на файла: 100kb
– Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5
– Поддържа се на: Desktop, Таблет, Мобилна версия(риспонсив) на сайта
– Не се поддържа за: Instant Articles, AMP

23. HTML 5 Криейтиви
Всички криейтиви, които са в HTML5 формат, следва да бъдат в един архив с разширение .zip. Основният файл трябва да се нарича index.html, а всички файлове в zip архива трябва да бъдат реферирани с относителен път. Ако се използват външно хоствани библиотеки, те трябва винаги да бъдат зареждани през SSL (https), а не през http.
Всички HTML5 банери трябва да имат вграден clickTag, с включен в криейтива URL към целевата страница. Пример:
Ако банера се изработва с Google Web Designer, вместо clickTag се използва Exit Event. Инструкции може да се прочетат тук: https://support.google.com/richmedia/answer/6073073?hl=en
Всички изработени HTML банери трябва успешно да минават теста през HTML валидатора:
https://h5validator.appspot.com/dcm/asset
24. PR публикаци
Готовите текстове се приемат 24 часа преди публикуване. Материалите се преглеждат и при наличие на грешки или неточности се уведомява клиента за тях. Клиента избира дали да заплати допълнително за редакция от журналистическият екип на медията или сам да нанесе необходимите корекции и отново да изпрати PR материала до медията.
Всеки материал се публикува в категория „Спонсорирани“
– Статията остава в архива на сайта;
– Дължина на текста: до 600 думи (във формат “.doc”);
– Брой връзки към други сайтове: 2 (необходимо е URL адресите да бъдат конкретно посочени);
– Връзките не могат да сочат към други онлайн медии;
– Брой снимки: 5 (представят се във формати “.jpg“ или “.png”);
– Необходимо е да се опомене точно, къде трябва да са позиционирани снимките между абазаците;
– Минимална резолюция на снимките 800х600, след компресиране се качват на сайта в резолюция 800х600
– Снимките трябва да са авторски и със свободен лиценз, ако са закупени от някакъв портал трябва да се удостовери с документ за лиценза и правото им на ползване. Ако са изтеглени от мрежата, трябва да е посочен линк за връзка;
– Не се публикуват рекламни публикации на тема – хазарт, еротика, залози, забранени вещества, наркотици, реплики на (техника, парфюми), шокираща информация, расизъм, продукти за възрастни, фалшиви новини;
– Линкове в рекламна публикация не трябва да сочат към сайтове със следното съдържание – хазарт, еротика, залози, забранени вещества, наркотици, реплики на (техника, парфюми), шокираща информация, расизъм, продукти за възрастни, фалшиви новини.
25. Услуги
Всички услуги се извършват след предварително одобрение и подготовка минимимум 1 работен ден преди стартиране на услугата.
IV. КОНТАКТИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Имейл: office@novavest.bg
Телефон: +359 883 454 144; +359887997893

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама