НСИ: Има над 17% ръст на средната работна заплата

45
Снимка: Pixabay

По данни от НСИ, в България се наблюдава известен ръст в размера на средната брутна месечна работна заплата. Излиза, че размера й за март е 1 953 лева, според НСИ. Докато през месец януари 2023 г. нивото на средната заплата е било 1 863 лв., а през следващия месец февруари – 1 830 лв.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.3% спрямо първото тримесечие на 2022 г. като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 26.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 25.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 24.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4 578 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ – 2 972 лева;
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 847 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 098 лева;
„Други дейности“ – 1 228 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 365 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 16.5%, а в частния – със 17.5%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 882 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Транспорт, складиране и пощи“ – с 6.1%, „Добивна промишленост“ – с 5.6%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.3%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 4.2%.