Стартира обучение за служителите от специализираните звена на АУЕР в КК Боровец

blank
Снимка: Обединение „Образователен консорциум“- гр. Варна, изпълнител по Договор №РД 05-02-31/23.07.2020 г. с възложител Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), ще организира и проведе второ обучение за служителите от специализираните звена на АУЕР през месец май 2021 г. в КК Боровец, след като първото приключи успешно през септември 2020 г.

blank

Обединение „Образователен консорциум“- гр. Варна, изпълнител по Договор №РД 05-02-31/23.07.2020 г. с възложител Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), ще организира и проведе второ обучение за служителите от специализираните звена на АУЕР през месец май 2021 г. в КК Боровец, след като първото приключи успешно през септември 2020 г.

Темата на обучението е „Придобиване на базови знания за технологиите за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и начините за тяхното интегриране в съществуващи системи. Преглед на популярни програмни продукти за оценка на потенциала и прогнозиране на производството“. Дейността се изпълнява в рамките на проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.

Целта на обучението е повишаване квалификацията на служителите от специализираните звена на АУЕР за технологиите и тенденциите за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и начините за тяхното интегриране в съществуващи системи.

Основните аспекти на обучението са:

  • „Технологии и тенденции за производство на енергия от възобновяеми източници за собствени потребление“;
  • „Популярни програмни продукти за оценка на потенциала на ЕВИ и прогнозиране на производството“;
  • „Интелигентни технологии и ЕВИ“;
  • „Съхранение на енергия и ЕВИ“;
  • „Икономически анализ на проекти за ЕВИ“.

Обучението ще бъде тридневно (19-21.05.2021г.) и ще бъде проведено от екип от висококвалифицирани лектори.

blank