Заповед: Музикалната академия минава на онлайн обучение

78

Съгласно заповед, публикувана на официалната страница на АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” – ПЛОВДИВ, Считано от 17.10.2020г. до 25.10.2020 г. включително всички учебни занятия да ще се провеждат неприсъствено (online) по обявения на сайта на Академията график.

Това е текста на конкретната З А П О В Е Д № РД-16-647, Пловдив 16.10.2020г.

На основание чл.20, ал.1, т.10 от Правилника за устройството и дейността на
АМТИИ-Пловдив, във връзка с чл. 32, ал.1, т.14 от Закона за висшето образование
заповед No РД -01-603 /13.10.2020 г. и Заповед No РД -01-548 от 30.09.2020 г. на
Министъра на здравеопазването, с цел опазване здравето на студентите и докторантите,
щатния и извънщатен персонал и външни лица – посетители на Академията, и
предотвратяване на разпространението на заразата от коронавирус COVID-19
Р А З П О Р Е Ж Д А М :
1. Считано от 17.10.2020г. до 25.10.2020 г. включително всички учебни занятия да
се провеждат неприсъствено (online) по обявения на сайта на Академията график
за провеждане на часовете.
2. Всеки преподавател е длъжен в графика на часовете си обявен на сайта на
Академията да бъде на разположение на студентите чрез дистанционна връзка и
да осъществява по подходящ начин преподаването на материала.
3. Задължавам деканите, ръководител катедрите, курсовите съветници и
отговорниците на студентските курсове да подпомагат връзката между студенти
и преподаватели.
4. Ограничавам достъпа до сградите на Академията на студенти, докторанти,
преподаватели, служители е външни лица за посочения период.
5. При невъзможност да изпълнят задълженията си дистанционно в Централна
сграда на Академията по изключение се допуска административен и помощен
персонал.
6. Задължавам ръководителите на катедри до доведат настоящата заповед до
знанието на преподавателите от съответната катедра.
Настоящата заповед да се оповести чрез публикуването и в интернет сайта на
Академията, постави на входовете на сградите на Академията.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректор „Учебна
дейност“, началник „Учебен отдел“ и помощник ректор.
Ректор: проф. д-р Тони Шекерджиева

- Реклама -