Бизнесът скочи срещу промените в Закона за енергетиката

34

Внесеният от народни представители от левицата законопроект за допълнение и изменение на Закона за енергетиката е повод за остро писмо от национално представените работодателски организации, изпратено до медиите. В него те определят като недопустимо предлаганото от вносителите увеличаване на така наречения „студен резерв”, което води до допълнителни разходи за крайните потребители- битови абонати и бизнес.

Работодателите съветват още вносителите да се запознаят и с действащия Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК от 24.07.2015г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.

Ето и пълния текст на писмото:

Позиция

на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-27, внесен на 02.03.2016 г. от народните представители Пламен Веселинов Йорданов, Кирил Добрев Добрев, Маноил Минчев Манев, Нено Христов Влайков и Драгомир Велков Стойнев

Ние, национално представителните работодателски организации (НПРО) остро възразяваме срещу внесения на 02.03.2016 г. от народните представители Пламен Веселинов Йорданов, Кирил Добрев Добрев, Маноил Минчев Манев, Нено Христов Влайков и Драгомир Велков Стойнев законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-27.

С този законопроект се допуска разширяване на обема на студения резерв, т.е. предвиждат се допълнителни количества за разполагаемост, респективно разходи, свързани с осигуряване на допълнителни резервиращи мощности, което неизбежно ще се отрази на финансовите потоци в електроенергийната система – по експертна оценка с около 40 млн.лв.

Формалният запис на предложението за нова ал.4 към чл.36 предполага невключването им в ценовата компонента „задължения към обществото”, но не отговаря на съществения въпрос – как ще се финансират тези допълнителни количества.

Очевидният източник е дейността на системния оператор (ЕСО), което означава бъдещо преразглеждане на цената за достъп, разширяване калкулацията при цялостното ценообразуване и в крайна сметка – отново всичко ще се плати от индустриалните и битовите потребители.

Този законопроект предоставя възможност за „служебно“ разпределяне на средства в размер на десетки милиони левове към конкретно дружество – ТЕЦ „Марица изток – 2”, което е в пълно противоречие с нормалната практика на провеждане на търгове от ЕСО и пазарните принципи. Това може да се превърне в нарицателен пример за държавна помощ в нарушение на всички установени правила.

Формалните аргументи за целостта и сигурността на електроенергийната система са в противоречие с европейската концепция за единен енергиен пазар, за намаляване на националния студен резерв и споделяне на капацитети между страни-членки при необходимост – препоръчваме на вносителите на проекта да се запознаят поне с Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК от 24.07.2015г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.

Впрочем, и сега наличният студен резерв е напълно достатъчен за нормално
функциониране на системата, а дори евентуална необходимост от увеличаването му
може да бъде осигурена по действащите правила. В този смисъл, не приемаме да се
увеличат гарантираните плащания за енергия, която вероятно няма да е необходима на
реалните платци.

В мотивите липсва и адекватна обосновка по този въпрос. Не обсъждаме сериозното нарушаване на ЗНА (чл. 28) и ПОДНС (чл. 73), нито липсата на оценка за въздействието, нито съответствието с правото на ЕС, но имаме предвид, че всяко от тези обстоятелства е достатъчно основание този законопроект да не бъде обсъждан.

Всъщност, в интервю за регионален вестник един от вносителите открито заявява реално преследваната цел – част от положителния финансов резултат на ЕСО ще донесе свеж паричен поток към ТЕЦ „Марица изток 2“ (цитат на Пламен Йорданов – в-к Старозагорски новини от 08.03.2016г.) С други думи, вместо да се търси адекватно реформиране в управлението на най-голямата държавна ТЕЦ, прокарват се
схеми за непазарно финансиране и компенсации.

В заключение, по наше мнение, ако този законопроект бъде приет, това ще е
драстичен пример за национално нормотворчество в противоположна на европейската концепция посока, за което отново ще трябва да платят българския бизнес и гражданите. За нас подобно „решение“ е абсолютно недопустимо.